Supervisor Pack

Leidinggeven aan de Pack planning, productieorganisatie en technisch onderhoud zodat productiedoelstellingen (productieoutput en kwaliteit) worden gerealiseerd.

Resultaatgebieden

Procesbeheer, optimalisatie en -verbetering

 • In teamverband (Pack) continue verbeteren van de productieprocessen, daaraan gelieerde processen en productiemiddelen in samenwerking met Continuous Improvement, Supervisors, Hoofd TD en Manager CPD;
 • Initiëren en uitwerken van verbetervoorstellen, toelichten en motiveren aan leidinggevende en na goedkeuring (projectmatig) implementeren ervan;
 • Zorgen voor een goede staat van onderhoud van ter beschikking staande productie(hulp) middelen door tijdig onderhoud, reparatie en/of vervanging.

Leidinggeven en organiseren

 • Organiseren en afstemmen van de werkzaamheden binnen de verschillende deelgebieden van het toegewezen aandachtsgebied (Productie, TD en Centraal Plan Bureau);
 • (Laten) regelen en indelen van de werkzaamheden met als doel optimale inzet van mensen, materialen en middelen;
 • Bewaken van de voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en zo nodig actief corrigerend handelen;
 • Vakinhoudelijk adviseren van ondergeschikten;
 • Houden van werkoverleg;
 • Ingeval van over- of onderbezetting tijdig ingrijpen in het afdelingsproces d.m.v. corrigerende maatregelen (bijv. overuren, regelen van extra mankracht in samenspraak met leidinggevende);
 • Training, opleiding en kwalificatie van de medewerkers van de afdeling;
 • Uitvoering geven aan het personeelsbeleid van de onderneming;
 • Onderhouden van het tijdregistratiesysteem, toetsen van door Lijn Operators ingevulde tijdsregistratie aan systeem gegevens;
 • Bewaken en handhaven van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften.

Rapportage

 • Periodieke rapportage aan leidinggevende met betrekking tot resultaten, afwijkingen en afwijkingsoorzaken in relatie tot gestelde doelstellingen.

Verantwoordelijkheden

 • Leidinggeven aan de Pack planning, productieorganisatie technisch onderhoud zodat productiedoelstellingen (productieoutput en kwaliteit) worden gerealiseerd;
 • Goede staat van onderhoud van beschikbare productiemachines en hulpmiddelen;
 • Optimale planning van klantorders opdat efficiency in het productieproces wordt gewaarborgd;
 • Veiligheid, orde en netheid binnen de productieomgeving;
 • Tijdige en volledige rapportage aan leidinggevende;
 • Traceerbaarheid van gegevens en documenten;
 • Bewaken en waarborgen van vertrouwelijk karakter van gegevens en informatie;
 • Handhaven en respecteren van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften voor zover voor de functie van toepassing.

Kennis en vaardigheden

 • Organisatie en productieprocessen;
 • Leidinggeven;
 • Van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het verpakken en ompakken van versproducten;
 • Engelse en één andere vreemde taal (m/s);
 • De PC en daarop geïnstalleerde systemen (ERP systemen en MS Office);
 • Omgang met vertrouwelijke gegevens;
 • Procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is.

Werk gerelateerde bezwaren

Werkzaamheden worden circa voor de helft in een kantooromgeving uitgevoerd en voor de andere helft in een gekoelde productieomgeving. Er is geluid van de verschillende draaiende productielijnen en rijdende pompwagens.

Reageer Direct
Comments are closed.

Zo bereikt u ons

Johan de Wittstraat 39
3311 KG Dordrecht

Tel: 078 – 6311430                                                                                          

Mobiel: +316- 15303368

(Na kantoortijden & alleen bij calamiteiten)

E-mail: info@nestrx.nl

Social media

Facebook  Twitter  Linkedin

Reageer direct

 1.  Man Vrouw
 2. Vragen en opmerkingen